Lớp 12

PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Gen và cấu trúc của gen
Các dạng bài tập về gen
Mã di truyền
Quá trình nhân đôi ADN
Các dạng bài tập về Quá trình nhân đôi ADN
ARN và quá trình phiên mã
Các dạng bài tập về quá trình phiên mã
Dịch mã
Các dạng bài tập về quá trình dịch mã
Điều hòa hoạt động gen
Đột biến gen
Cơ chế phát sinh và sự biểu hiện của đột biến gen
Các dạng bài tập đột biến gen
Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST
Các dạng bài tập đột biến cấu trúc NST
Đột biến số lượng NST – Đột biến lệch bội
Các dạng bài tập đột biến lệch bội
Đột biến số lượng NST – Đột biến đa bội
Các dạng bài tập đột biến đa bội

CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Các khái niệm cơ bản trong di truyền
Quy luật phân li
Các dạng bài tập Quy luật phân li
Quy luật phân ly độc lập
Các dạng bài tập Quy luật phân li độc lập
Tương tác gen
Các dạng bài tập Tương tác gen
Liên kết gen (Di truyền liên kết hoàn toàn)
Các dạng bài tập Liên kết gen
Hoán vị gen (Di truyền liên kết không hoàn toàn)
Các dạng bài tập Hoán vị gen
Di truyền liên kết với giới tính
Các dạng bài tập Di truyền liên kết với giới tính
Di truyền ngoài nhân
Gen đa hiệu
Bài tập tổng hợp các quy luật di truyền
Tính số loại kiểu gen tối đa trong quần thể
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

CHƯƠNG 3: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần
Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
Cân bằng di truyền của quần thể trong các trường hợp đặc biệt

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Chọn tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
Tạo giống nhờ công nghệ tế bào
Tạo giống nhờ công nghệ gen

CHƯƠNG 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Di truyền y học
Bài tập di truyền phả hệ
Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

PHẦN SÁU: TIẾN HÓA

CHƯƠNG 6: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Các bằng chứng tiến hóa
Học thuyết tiến hoá của Đacuyn
Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Các nhân tố tiến hóa
Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Loài và các cơ chế cách li sinh sản của loài
Hình thành loài khác khu vực địa lí
Hình thành loài cùng khu vực địa lí
Tiến hóa lớn

CHƯƠNG 7: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Nguồn gốc sự sống
Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Sự phát sinh loài người

PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG 8: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái
Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống
Quần thể sinh vật và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Biến động số lượng cá thể của quần thể và nguyên nhân gây biến động
Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

CHƯƠNG 9: QUẦN XÃ SINH VẬT

Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật
Diễn thế sinh thái

CHƯƠNG 10. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hệ sinh thái
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Sinh quyển, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận