Lớp 11

PHẦN BỐN: SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Cấu tạo của rễ phù hợp với sự hấp thụ nước và muối khoáng
Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Vận chuyển các chất trong cây
Thoát hơi nước
Vai trò của các nguyên tố khoáng
Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất
Tưới tiêu hợp lí cho cây trồng
Cấu tạo của lá và chức năng quang hợp ở thực vật
Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Quang hợp và năng suất cây trồng
Hô hấp ở thực vật
Hô hấp sáng và mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp
Tiêu hóa ở động vật
Hô hấp ở động vật
Tuần hoàn máu
Hoạt động của tim
Hoạt động của hệ mạch
Cân bằng nội môi

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

Hướng động
Ứng động
Cảm ứng ở động vật
Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống
Điện thế nghỉ
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Truyền tin qua xinap
Tập tính của động vật
Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sinh trưởng ở thực vật
Hoocmôn thực vật
Phát triển ở thực vật có hoa
Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG 4: SINH SẢN

Sinh sản vô tính ở thực vật
Sinh sản hữu tính ở thực vật
Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp theo)
Sinh sản vô tính ở động vật
Sinh sản hữu tính ở động vật
Cơ chế điều hòa sinh sản ở động vật
Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Subscribe
Nhận thông báo
guest

1 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anonymous

hay