Giải Sinh học 10 – Chân trời sáng tạo

Phần mở đầu

Mở đầu
Bài 1. Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Phần 1. Sinh học tế bào

Chương 1. Thành phần hóa học của tế bào
Bài 4. Khái quát về tế bào
Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 6. Các phân tử sinh học trong tế bào
Bài 7. Thực hành: Xác định một sô thành phần hóa học của tế bào
Ôn tập chương I
Chương 2. Cấu trúc tế bào
Bài 8. Tế bào nhân sơ
Bài 9. Tế bào nhân thực
Bài 10. Thực hành: Quan sát tế bào
Ôn tập chương II
Chương 3. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12. Thực hành: Sự vận chuyển các chất qua màng
Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 14. Thực hành: Một số thí nghiệm về Enzyme
Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
Bài 17. Thông tin giữa các tế bào
Ôn tập chương 3
Chương 4. Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào
Bài 18: Chu kì tế bào
Bài 19: Quá trình phân bào
Bài 20. Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân
Bài 21: Công nghệ tế bào
Ôn tập chương 4

Phần 2. Sinh học vi sinh vật và virus

Chương 5. Vi sinh vất và ứng dụng
Bài 22: Khái quát về vi sinh vật
Bài 23. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
Bài 24. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
Bài 25. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Bài 26. Công nghệ vi sinh vật
Bài 27. Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn
Bài 28. Thực hành: Lên men
Ôn tập chương 5
Chương 6. Virus và ứng dụng
Bài 29. Virus
Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn
Bài 31. Virus gây bệnh
Ôn tập chương 6