Lớp 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Các cấp tổ chức của thế giới sống
Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Các nguyên tố hóa học và nước
Cacbohiđrat
Lipit
Prôtêin
Axit nuclêic – ADN
Axit nuclêic – ARN

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Tế bào nhân sơ
Tế bào nhân sơ (tiếp theo)
Tế bào nhân thực
Các bào quan có màng kép
Các bào quan có màng đơn
Các bào quàn không có màng bao bọc
Vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất
Vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất

CHƯƠNG 4: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Hô hấp tế bào
Quang hợp

CHƯƠNG 5: PHÂN BÀO

Chu kì tế bào
Nguyên phân
Các dạng bài tập về quá trình nguyên phân
Giảm phân
Các dạng bài tập về quá trình giảm phân

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG 6: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

CHƯƠNG 7: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

CHƯƠNG 8: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Cấu trúc của các loại virut
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bệnh truyền nhiễm
Miễn dịch
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận