Lớp 9

CHƯƠNG 1. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Menđen và di truyền học
Lai một cặp tính trạng
Phép lai phân tích
Lai hai cặp tính trạng
Các dạng bài tập Quy luật di truyền của Menđen

CHƯƠNG 2. NHIỄM SẮC THỂ

Nhiễm sắc thể
Nguyên phân
Giảm phân
Các dạng bài tập nguyên phân và giảm phân
Phát sinh giao tử và thụ tinh
Cơ chế xác định giới tính
Di truyền liên kết

CHƯƠNG 3. ADN VÀ GEN

ADN
ADN và bản chất của gen
ARN và mối quan hệ giữa gen với ARN
Prôtêin
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

CHƯƠNG 4. BIẾN DỊ

Đột biến gen
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đột biến số lượng NST (lệch bội)
Đột biến số lượng NST (đa bội)
Các dạng bài tập Đột biến
Thường biến

CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bệnh và tật di truyền ở người
Di truyền học với con người

CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Công nghệ tế bào
Công nghệ gen
Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Ưu thế lai
Các phương pháp chọn lọc
Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

CHƯƠNG 7. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Môi trường và các nhân tố sinh thái
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

CHƯƠNG 8. HỆ SINH THÁI

Quần thể sinh vật
Quần thể người
Quần xã sinh vật
Hệ sinh thái

CHƯƠNG 9. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tác động của con người đối với môi trường
Ô nhiễm môi trường

CHƯƠNG 10. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Luật bảo vệ môi trường
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận