Các dạng bài tập về quá trình dịch mã

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Xác định trình tự gen – chuỗi polipeptit

Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Biết đoạn gen → Xác định chuỗi polipeptitID12-454, ID12-455
Biết chuỗi polipeptit → xác định đoạn genID12-456, ID12-457, ID12-458, ID12-459, ID12-460, ID12-461, ID12-462
Liên hệ giữa sô nuclêôtit, chiều dài của gen – số ribonuclêôtit của ARN với số axit amin môi trường cung cấp
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Công thức tính số axit amin khi biết số nuclêôtit của genID12-463
Biết trình tự nuclêôtit của gen → Tính số axit amin được tổng hợpID12-464, ID12-465
Biết số nuclêôtit của ARN → Tính số axit amin được tổng hợpID12-466, ID12-467
Biết số nuclêôtit exon/intron của ARN → Tính số axit amin được tổng hợpID12-468
Dựa vào số nuclêôtit của gen và số axit amin của polipeptit → Xác định loài sinh vậtID12-469, ID12-470
Xác định số axit amin của chuỗi polipeptit tổng hợp từ gen của sinh vật nhân sơID12-471, ID12-472
Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của mARN tham gia dịch mãID12-473, ID12-474
Biết số axit amin của chuỗi polipeptit → Tính chiều dài genID12-475
Biết số axit amin, tỷ lệ ribônuclêôtit → Tính số lượng từng loại nuclêôtitID12-476
Liên hệ giữa số axit amin cần – số liên kết peptit – số phân tử nước được giải phóng.
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Tính số liên kết peptit được hình thànhID12-477, ID12-478
Tính số phân tử nước được giải phóngID12-479, ID12-480
Tương quan giữa số lượng, số lượt tARN, số lượng, số lượt ribôxôm
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Tính số chuỗi polipeptit được tổng hợpID12-481, ID12-482
Tính số axit amin cần cho quá trình dịch mãID12-483, ID12-484
Xác định số ribôxôm và khoảng cách giữa các ribôxôm
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Tính tốc độ dịch mãID12-485, ID12-486
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận