ID12-468: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật

nuclêôtit Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau:

Exon 1Intron 1Exon 2Intron 2Exon 3Intron 3Exon 4
9063601201506663

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là: 

A. 121

B. 120

C. 119

D. 204

Lời giải

Tổng số nuclêôtit trong các đoạn exon của mARN trưởng thành là: 90 + 60 + 150 + 63 = 363 

Số bộ ba trên mARN trưởng thành là: 363/3 = 121 

Số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh là: 121 – 1 − 1 = 119 (trừ mã kết thúc và trừ axit amin mở đầu).

Đáp án  C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận