ID12-455. Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

5’…GXT XTT AAA GXT…3’.

Biết các bộ ba mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là

A. – Leu – Ala – Lys – Ala –

B. – Ala – Leu – Lys – Ala –

C. – Lys – Ala – Leu – Ala –

D. – Leu – Lys – Ala – Ala –

Lời giải:

Mạch bổ sung : 5’ …GXT XTT AAA GXT… 3’.

Mạch mã gốc :  3’ …XGA GAA TTT XGA… 5’

Mạch mARN :  5’ …GXU XUU AAA GXU… 3’.

Trình tự axit amin:  – Ala – Leu – Lys – Ala –

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận