ID12-456: Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự lần lượt là

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự lần lượt là Val – Trp – Lys – Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là:

A. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’.

B. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’

C. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’.

D. 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’

Lời giải:

Đoạn polipeptit : Val – Trp – Lys – Pro

→ mARN :          5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’

→ mạch mã gốc : 3’ XAA – AXX – TTX – GGT 5’ ↔ 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận