ID12-457: Biết các côđon mã hóa các axit amin như sau: GGG – Gly

Biết các côđon mã hóa các axit amin như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; UXG – Ser; AGX – ser, XGA – Arg. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’ AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 4 axit amin thì 4 axit amin đó là

A.  Ser – Arg – Pro – Gly

B. Pro – Gly – Ser – Ala

C. Gly – Pro – Ser – Arg

D. Ser – Ala – Gly – Pro

Lời giải:

Đoạn mạch gốc :   5’ AGXXGAXXXGGG 3’

Đảo ngược chiều : 3’ GGGXXXAGXXGA 5’

mARN:                5’ XXX-GGG-UXG-GXU 3’

Chuỗi peptit :          Pro – Gly – Ser – Ala

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận