ID12-454. Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3′  XGA  GAA  TTT  XGA  5′ ( mạch mã gốc)

5′  GXT  XTT  AAA  GXT  3′

Cho biết một số axit amin được mã hóa tương ứng với các bộ ba: XGA: acginin, GAA: axit glutamic, UUU: phênialanin, GXU: alanin, XUU: lơxin, AAA: lizin, GGU: alixin, AUG: mêtiônin.

Trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là

A. axit glutamic – acginin – phênialanin – axit glutamic.

B. acginin – axit glutamic – phênialanin – acginin.

C. alanin – lơxin – lizin – alanin.

D. lơxin – alanin – valin – lizin.

Lời giải:

Mạch mã gốc : 3′ XGA  GAA  TTT  XGA  5′

mARN :          5’ GXU  XUU  AAA  GXU  3’

Chuỗi axit amin: alanin – lơxin – lizin – alanin

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận