ID12-475: Phân tử prôtêin gồm 1 chuỗi pôlipeptit có chứa các loại axit amin

Phân tử prôtêin gồm 1 chuỗi pôlipeptit có chứa các loại axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Chiều dài của gen đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin nói trên là:

A. 3060 Å

B. 3570 Å

C. 4080 Å

D. 4590 Å

Lời giải

Số axit amin của chuỗi polipeptite là 100 + 80 + 70 + 48 = 298

→ Tổng số nuclêôtit của gen là (298 + 2)x3x2 = 1800 nuclêôtit

→ L = 1800 : 2 . 3.4 = 3060 Å

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận