ID12-474: Cho biết các phân tử tARN mang các bộ ba đội mã vận chuyển

Cho biết các phân tử tARN mang các bộ ba đội mã vận chuyển tương ứng các axit amin như sau:

– tARN mang bộ ba đổi mã AGA vận chuyển axit amin serin

– tARN mang bộ ba đổi mã GGG vận chuyển axit amin prolin

– tARN mang bộ ba đổi mã AXX vận chuyển axit amin tryptophan

– tARN mang bộ ba đổi mã AXA vận chuyển axit amin cystein

– tARN mang bộ ba đổi mã AUA vận chuyển axit amin tyrosine

– tARN mang bộ ba đổi mã AAX vận chuyển axit amin leucin

Trong quá trình tổng hợp, một phân tử Prôtêin, phân tử mARN đã mã hóa được 50 axit amin Serin, 70 axit amin prolin, 80 axit amin tryptophan, 90 axit amin cysteine, 100 axit amin tyrosin, 105 axit amin leucin. Biết mã kết thúc trên phân tử mARN này là UAA. Số lượng từng loại nuclêôtit trên phân tử mARN đã tham gia dịch mã là.

A.  A = 102, U = 771, G = 355, X = 260

B.  A = 103, U = 772, G = 356, X = 260

C. A = 770, U = 100, G = 260, X = 355

D. A = 772, U = 103, G = 260, X = 356

Lời giải

Cho các phân tử tARN mang bộ ba đối mã vận chuyển tương ứng các axit amin như sau:

tARN mang bộ ba đối mã các anticôđon trên tARN :

AGA: serin : 50

GGG: prolin: 70

AXX: tryptophan: 80

AXA: cystein: 90

AUA: tyrosine: 100

AAX: leucin: 105

Ta tính số lượng từng loại nuclêôtit trong các anticôđon.

A = 770, U = 100, X = 355, G = 260, theo nguyên tắc bổ sung ta có số lượng nuclêôtit tương ứng trên mARN là: A = 100, U = 770, G = 355, X = 260.

Nhưng mARN này có mã mở đầu là AUG và mã kết thúc là UAA, nên số lượng từng loại nuclêôtit là:

A = 103, U = 772, G = 356, X = 260

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận