ID12-476: Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử

Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1 : 2 : 3 : 4. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen trên là

A.  A = T = 270; G = X = 630.

B.  A = T = 630; G = X = 270.

C.  A = T = 270; G = X = 627.

D.  A = T = 627; G = X = 270.

Lời giải

Số ribônuclêôtit của mARN là (298 + 2)x3 = 900

A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4

Đặt A = x, U = 2x, G = 3x, X = 4x

→ x + 2x + 3x + 4x = 900

→ x = 90

→ A = 90, U = 180, G= 270, X = 360

→ A = T = 270, G = X = 630

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận