ID12-462. Một đoạn polipeptit ở sinh vật nhân sơ có trình tự các axit amin

Một đoạn polipeptit ở sinh vật nhân sơ có trình tự các axit amin như sau:

Axit aminAnticodon của tARN
Arg3’UUA5’
Gly3’XUU5’
Lys3’UGG5’
Ser3’GGA5’

… Gly – Arg – Lys – Ser … Bảng dưới đây mô tả các anticôđon của tARN vận chuyển axit amin:

Đoạn mạch gốc của gen mã hóa đoạn polipeptit có trình tự:

A. 5’ TXXXXATAAAAG 3′

B. 5’ XTTTTATGGGGA 3’.

C. 5’ AGGGGTATTTTX 3’.

D. 5’ GAAAATAXXXXT 3’.

Lời giải:

Cách 1:

Các codon tương ứng là:

Axit aminAnticodon của tARNCodon
Arg3’UUA5’5’AAU3’
Gly3’XUU5’5’GAA3’
Lys3’UGG5’5’AXX3’
Ser3’GGA5’5’XXU3’

Chuỗi polipeptit… Gly – Arg – Lys – Ser …

mARN             5’….GAA – AAU- AXX – XXU…3’

Mạch mã gốc : 3’ ….XTT – TTA – TGG – GGA…5’

→ Đảo ngược cách viết chính là: 5’…AGGGGTATTTTX…3’

Cách 2:

Mạch gốc của gen có trình tự tương ứng với trình tự anticodon thay U bằng T

Chuỗi polipeptit… Gly – Arg – Lys – Ser …

Anticodon: 3’XUU UUA UGG GGA 5’

Mạch mã gốc : 3’ XTT – TTA – TGG – GGA…5’

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận