Lớp 12

PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN CHƯƠNG 3: DI TRUYỀN HỌC QUẦN …

Read More

Lớp 11

PHẦN BỐN: SINH HỌC CƠ THỂ CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG 4: SINH SẢN

Read More

Lớp 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA …

Read More