ID12-79: Biết số liên kết hiđrô của một gen và số nuclêôtit loại A, công thức

Biết số liên kết hiđrô của một gen và số nuclêôtit loại A, công thức nào sau đây có thể tính được số nuclêôtit loại G?

A. G = (H – 2A)/2

B. G = (H – A)/2

C. G = (H – 3A)/2

D. G = (H – 2A)/3

Lời giải

Từ công thức tính số liên kết hiđrô H = 2A + 3G

Ta có G = (H – 2A) / 3

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận