ID12-58: Người ta sử dụng một chuỗi polinuclêôtit có (T+X) / (A+G) = 0,25

Người ta sử dụng một chuỗi polinuclêôtit có (T+X) / (A+G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là :

A. A+G = 20%, T+X = 80%

B. A+G = 25%, T+X = 75%

C. A+G = 80%; T+X = 20%

D. A + G =75%, T+X =25%

Lời giải

Chuỗi polinuclêôtit làm khung có \(\frac{T+X}{A+G}=0,25\)

Chuỗi polinuclêôtitcleotide được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

Do vậy: A1 + G1 = T2 + X2 và ngược lại.

→ Chuỗi bổ sung sẽ có tỷ lệ NGƯỢC LẠI so với mạch khuôn: (A+G)/(T+X)=1/4

Vậy chuỗi polinuclêôtit được tổng hợp có : \(\frac{A+G}{T+X}=0,25\)

→ A+G = 20%

     T+X = 80%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận