ID12-59. Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit trong đó có

Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit trong đó có 480 nuclêôtit loại ađênin. Trên mạch 1 của gen có adenin chiếm 10% số nuclêôtit của mạch, trên mạch 2 có 300 nuclêôtit loại guanin. Tỉ lệ \(\frac{G+T}{A+X}\) của mạch 2 là

A. 1/3

B. 2/3

C. 5/7

D. 7/13

Lời giải

Gen có 1200 cặp nuclêôtit = 2400 nuclêôtit

Trong đó có:

A = 480 nuclêôtit

A1 = 10% mạch = 0,1×1200 = 120 nuclêôtit

G2 = 300 nuclêôtit

Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

T2 = A1 = 120 nuclêôtit

A2 = A – A1 = 480 – 120 = 360 nuclêôtit

X2 = 1200 – A2 – T2 – G2 = 1200 – 360 – 120 – 300 = 420 nuclêôtit→ Tỷ lệ \(\frac{G+T}{A+X}=\frac{300+120}{360+420}=\frac{7}{13}\)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận