ID12-367: Một phân tử mARN có chiều dài 2142 Å và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4

Một phân tử mARN có chiều dài 2142 Å và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nuclêôtit mỗi loại của ADN là

A. A = 140, T = 70, G = 280, X = 140.  

B. A = T = 420, G = X = 210.

C. A = 70, T = 140, G = 140, X = 280.   

D. A = T = 210, G = X = 420.

Lời giải

Phân tử mARN dài 2142 Å → có tổng số nuclêôtit là 630 nuclêôtit

Tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4

→ Vậy A = 70, U = G = 140 và X = 280

Phiên mã ngược thành ADN, chuỗi ADN này có: A = T = 70 + 140 = 210

G = X = 140 + 280 = 420

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận