ID12-370: Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 1,5.

Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 1,5. Trong các đoạn mã hóa chứa 4050 liên kết hiđrô. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:

A. 3000

B. 5000

C. 2000

D. 2500

Lời giải

Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X = 1:3:2:4

Đặt Am = x, Gm = 3x, Um = 2x, Xm = 4x

Vậy trên các đoạn exon (đoạn mã hóa) của gen có số lượng nuclêôtit:

A = T = Am + Um = 3x

G = X = Gm + Xm = 7x

Số liên kết H của các đoạn mã hóa là (2A + 3G) = 27x = 4050

Vậy x = 150

Số nuclêôtit của các đoạn exon là: 2.10.x = 3000.

Exon/Intron = 3/2 → Số nuclêôtit của gen là: 3000 + 3000:3 × 2 = 5000 nuclêôtit

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận