ID12-371: Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 2/3

Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 2/3. Trong các đoạn mã hóa chứa 6750 liên kết hiđrô. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X = 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:

A. 2500

B. 5000

C. 6250

D. 12500

Lời giải

Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X = 1:3:2:4

Đặt Am = x, Gm = 3x, Um = 2x, Xm = 4x

Vậy trên các đoạn exon (đoạn mã hóa) của gen có số lượng nuclêôtit :

A = T = Am + Um = 3x

G = X = Gm + Xm = 7x

Số liên kết H của các đoạn mã hóa là (2A + 3G) = 27x = 6750

Vậy x = 250

Số nuclêôtit của các đoạn exon là: 2.10.x = 5000.

Exon/Intron = 2/3 → Số nuclêôtit của gen là: 5000 + 5000:2 × 3 = 12500 nuclêôtit

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận