ID12-368: Ở vi khuẩn, một gen thực hiện 3 lần phiên mã đòi hỏi môi trường

Ở vi khuẩn, một gen thực hiện 3 lần phiên mã đòi hỏi môi trường cung cấp số lượng nuclêotit các loại: A = 525, U = 1560, G = 1269, X = 858. Số lượng nuclêotit từng loại của gen là

A. A = T = 695, G = X = 709

B. A = T = 709, G = X = 695.

C. A = 175, T = 520, G = 423, X = 286.

D. A = 520, T = 175, G = 286, X =360.

Lời giải

A’ = 3.Am = 3.Tgốc → Tgốc = 175

U’ = 3.Um = 3.Agốc → Agốc = 520

G’ = 3.Gm = 3.Xgốc → Xgốc = 423

X’ = 3.Xm = 3.Ggốc → Ggốc = 286

A = T = Agốc + Tgốc = 695

G = X = Ggốc + Xgốc = 709

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận