ID12-363: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có

Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G. U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp  một đoạn ADN trên là

A. G = X= 320, A = T = 280.

B. G = X = 240, A = T = 360.

C. G = X = 360, A = T = 240.

D. G = X = 280, A = T = 320.

Lời giải

Số nuclêôtit của phân tử mARN là: 2040 : 3,4 = 600 nuclêôtit

Số nuclêôtit A = 120, U = 240, G = 90, X = 150

Số nuclêôtit mỗi loại trên ADN là:

A = T = A (mARN) + U (mARN) = 120 + 240 = 360

G = X = G (mARN) + X (mARN) =  90 + 150 = 240

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận