ID12-364: Một phân tử mARN dài 3060Å được tách ra từ vi khuẩn E.coli

Một phân tử mARN dài 3060Å được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 25%, 20%, 35% và 20%. Tính theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen đã tổng hợp ra phân tử mARN trên là

A. G = X = 400, A = T = 500.

B. G = X = 540, A = T = 360.

C. G = X = 420, A = T = 480.

D. G = X = 360, A = T = 540.

Lời giải

Ta có mARN có chiều dài là 3060 Å → rN = L/3,4 = 3060/3,4 = 900 ribonuclêôtit

rA = Tg = 0,25 x 900 = 225

rU = Ag = 0,35 x 900 = 315

rG = Xg = 0,2 x 900 = 180

rX = Gg = 0,2 x 900 = 180

Số lượng nuclêôtit mỗi loại trong gen tổng hợp nên phân tử đó là :

A = T = Tg + Ag = 540

G = X = Gg + Xg = 360

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận