ID12-35: Một gen có chiều dài L, đâu là công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:

Một gen có chiều dài L, đâu là công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:

A. \(N=L\times 2\)

B. \(N=\frac{L}{3,4}\times 2\)

C. \(N=L\times 3,4\times 2\)

D. \(N=\frac{L}{2}\times 3,4\)

Lời giải:

Công thức tính chiều dài gen là : \(L=\frac{N}{2}\times 3,4\) (Å)

→ Công thức tính tổng số nuclêôtit N từ chiều dài của gen là \(N=\frac{L}{3,4}\times 2\)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận