ID12-36: Một gen có chiều dài L, công thức nào có thể tính được

Một gen có chiều dài L, công thức nào có thể tính được tổng số nuclêôtit của gen:

A. \(N=L:2\)

B. \(N=\frac{L}{3,4}:2\)

C.\(N=L\times 3,4:2\)

D. \(N=\frac{L}{3,4}\times 2\)

Lời giải:

Công thức tính chiều dài gen là : \(L=\frac{N}{2}\times 3,4\) (Å)

→ Công thức tính tổng số nuclêôtit N từ chiều dài của gen là \(N=\frac{L}{3,4}\times 2\)

Đáp án D

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận