ID12-255. Một mạch đơn của gen gồm 50 A, 70 T, 150 G, 30 X tự sao một lần sẽ cần:

Một mạch đơn của gen gồm 50 A, 70 T, 150 G, 30 X tự sao một lần sẽ cần:

A. A=T=180;G=X=120. 

B. A=T=120; G=X=180.

C. A=T=90; G=X=200.

D. A=T=200; G=X=90

Lời giải

Số nuclêôtit của gen ban đầu:

A = T1 + A= 50 + 70 = 120

G = X1 + G1 = 30 + 150 = 180

ADN tự sao 1 lần → cần A = T = 1200 nuclêôtit và G = X = 180 nuclêôtit

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận