ID12-254. Một mạch đơn của gen gồm 60 A, 30 T, 120 G, 80 X tự sao một lần sẽ cần:

Một mạch đơn của gen gồm 60 A, 30 T, 120 G, 80 X tự sao một lần sẽ cần:

A. A=T=180;G=X=120. 

B A=T=120; G=X=180.

C. A=T=90; G=X=200.

D. A=T=200; G=X=90

Lời giải

Số nuclêôtit của gen ban đầu:

A = T1 + A= 30 + 60 = 90

G = X1 + G1 = 120 + 80 = 200

ADN tự sao 1 lần → cần A = T = 90 nuclêôtit và G = X = 200 nuclêôtit

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận