Xác định chất tham gia và chất mới tạo thành của phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm

Xác định chất tham gia và chất mới tạo thành của phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm

Trả lời:

– Chất tham gia: sắt, lưu huỳnh;

– Chất mới tạo thành: iron(II) sulfide (FeS).