Để tổng hợp ammonia (nguyên liệu sản xuất phân đạm), người ta cho khí hydrogen

Để tổng hợp ammonia (nguyên liệu sản xuất phân đạm), người ta cho khí hydrogen phản ứng với khí nitrogen ở nhiệt độ thích hợp và áp suất cao. Xác định chất đầu và sản phẩm.

Trả lời:

– Chất đầu: hydrogen; nitrogen.

– Sản phẩm: ammonia.