Quan sát Hình 3.2, hãy cho biết:

Quan sát Hình 3.2, hãy cho biết:

Quan sát Hình 3.2, hãy cho biết

a) trước và sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau.

b) số nguyên tử H cũng như số nguyên tử N có thay đổi không.

Trả lời:

a) Trước phản ứng H liên kết với H; N liên kết với N. Sau phản ứng N liên kết với H.

b) Số nguyên tử H cũng như số nguyên tử N không thay đổi.