Ước tính được thể tích phần nước biển bị tàu chiếm chỗ khi biết trọng lượng riêng

Ước tính được thể tích phần nước biển bị tàu chiếm chỗ khi biết trọng lượng riêng của nước biển, kích thước và khối lượng của con tàu.

Trả lời:

Khi ta biết được các số liệu trọng lượng riêng của nước biển, kích thước và khối lượng của con tàu ta tính phần nước bị tàu chiếm chỗ theo công thức:

P = FA ⇔ m.g = dl.V ⇒ V = m.g/dl