Hãy so sánh trọng lượng riêng của vật và trọng lượng riêng của nước khi vật chìm, vật nổi

Hãy so sánh trọng lượng riêng của vật và trọng lượng riêng của nước khi vật chìm, vật nổi.

Trả lời:

Khi một vật nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

Trọng lượng của vật được tính bằng: P = dv.V (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng).

– Vật sẽ chìm xuống khi P > FA ⇒ dv.V > dl.V ⇒ dv > dl

– Vật sẽ nổi lên trên mặt chất lỏng khi P < FA ⇒ dv.V < dl.V ⇒ dv < dl