Từ khổ 5 – 10 những dòng thơ nào chủ yếu thể hiện cảm nhận về: Đất nước đau thương căm hờn?

Từ khổ 5 – 10 những dòng thơ nào chủ yếu thể hiện cảm nhận về: Đất nước đau thương căm hờn?

Trả lời:

– Bát cơm chan nước mắt

– Đứa đè cổ – đứa lột da.

– Trời đầy chim và đất đầy hoa

Súng đạn chúng bay không bắn được