Từ khổ 5 – 10 những dòng thơ nào chủ yếu thể hiện cảm nhận về: Đất nước quật cường anh dũng?

Từ khổ 5 – 10 những dòng thơ nào chủ yếu thể hiện cảm nhận về: Đất nước quật cường anh dũng?

Trả lời:

– Ngời lên nét mặt quê hương

– Bật lên những tiếng căm hờn

– Xiềng xích chúng bay không khóa được

– Ôm đất nước những người áo vải

– Mỗi bước đường mỗi bước hi sinh

– Súng nổ rung trời giận dữ

– Nước Việt nam từ máu lửa

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa