Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

Trái đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

Lời giải:

– Trái đất hút quả táo thì quả táo cũng hút Trái Đất.

– Lực này gọi là lực hấp dẫn.