Tính chất của dung dịch hydrochloric acid

Tính chất của dung dịch hydrochloric acid

Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M, giấy quỳ tím; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, ống hút nhỏ giọt.

Tiến hành:

– Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím.

– Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào mỗi ống nghiệm đã chuẩn bị ở trên.

Mô tả hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học.

Trả lời:

– Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím thấy mẩu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

– Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào từng ống nghiệm chứa Fe; Zn thấy kim loại tan dần, giải phóng khí không màu.

Phương trình hoá học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.