Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3.

Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3.

Trả lời:

Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2SO4, HCl, HNO3