Cho dung dịch HCl tác dụng với kim loại Mg. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

Cho dung dịch HCl tác dụng với kim loại Mg. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Trả lời:

Phương trình hoá học của phản ứng xảy ra:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2