Sử dụng Hình 8.1 để trình bày về các ứng dụng của sulfuric acid.

Sử dụng Hình 8.1 để trình bày về các ứng dụng của sulfuric acid.

Sử dụng Hình 8.1 để trình bày về các ứng dụng của sulfuric acid

Trả lời:

Một số ứng dụng của sulfuric acid:

– Sản xuất phẩm nhuộm;

– Sản xuất giấy, tơ sợi;

– Sản xuất sơn;

– Sản xuất chất dẻo;

– Sản xuất chất tẩy rửa;

– Sản xuất phân bón…