Tại sao đối với từng loại đất cần lựa chọn phân lân thích hợp?

Tại sao đối với từng loại đất cần lựa chọn phân lân thích hợp?

Trả lời:

Các loại phân lân thường dùng: phân lân nung chảy có thành phần chính là muối Ca3(PO4)2, không tan trong nước và tan chậm trong đất chua; superphosphate đơn có thành phần chính là hai muối Ca3(PO4)2 và CaSO4, tan ít trong nước; superphosphate kép có thành phần chính là muối Ca3(PO4)2, tan được trong nước.

Tuỳ loại đất chua ít hay chua nhiều mà chọn loại phân lân thích hợp: super lân phù hợp cho tất cả các loại đất nhưng hiệu quả trên đất không chua hoặc chua ít (pH = 5,6 – 6,5); phân lân nung chảy thích hợp với đất chua…