Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện.

Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện.

Trả lời:

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện ta cần mắc theo sơ đồ như sau:

Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế nguồn điện