Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

Trả lời:

Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện ta cần mắc theo sơ đồ như sau:

Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch điện

E