Lựa chọn được nguồn điện an toàn trong khi tiến hành các thí nghiệm.

Lựa chọn được nguồn điện an toàn trong khi tiến hành các thí nghiệm.

Trả lời:

Khi làm thí nghiệm ta cần chọn các nguồn điện có hiệu điện thế nhỏ hơn 40 V để đảm bảo an toàn trong khi tiến hành các thí nghiệm.