Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

“Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích. Xin lấy một ví dụ…”.

A. Độc thoại nhẹ nhàng để chia sẻ thông tin

B. Mạnh mẽ, sôi nổi để tranh luận về quan điểm

C. Khuyên răn để thuyết phục nhẹ nhàng

D. Đối thoại, trao đổi nhằm thuyết phục

Trả lời:

Đoạn văn trên là một lời độc thoại nhằm chia sẻ thông tin về những tác động thẩm mĩ.

Đáp án: A