Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

“Sự khô mòn của tình yêu thương, sự quen cho những cái không tốt, không đúng, không đẹp, sự lười biếng suy nghĩ, sự tính toán cho mình – những cái đó làm cho con mắt người ta thường ngày mờ đi ít nhiều.”.

“Trong tình yêu thắm thiết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, trong tiếng rên xiết điên dại của vua Lia, trong ngọn lửa ghen ngày càng bùng cháy của Ô-then-lô, có một cái gì làm cho chúng tôi hăng say và phấn khởi.”

A. Giàu nhịp điệu và tính tượng trưng

B. Giàu nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc

C. Ngôn từ giàu hình ảnh, cảm xúc và cô đọng

D. Ngôn từ giàu hình ảnh và ý nghĩa biểu tượng

Trả lời:

Đoạn văn được nêu trong câu hỏi đề cập đầy đủ các đặc điểm chung của ngôn từ trong văn học (nhịp điệu, hình ảnh, cảm xúc).

Đáp án: B