Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát?

Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát?

Lời giải:

– Lực ma sát trượt: Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất, giữa lưng ta và mặt cầu trượt có lực ma sát.

Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát

– Lực ma sát nghỉ: Đặt một quyển sách nằm im trên mặt bàn nằm nghiêng, lực ma sát giữa quyển sách và mặt sàn là lực ma sát nghỉ.

Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát

– Lực ma sát lăn: Khi sơn tường bằng rulô, giữa rulô với mặt tường xuất hiện lực ma sát lăn.

Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát