Lập phương trình hoá học của phản ứng magnesium (Mg) tác dụng với oxygen (O2)

Lập phương trình hoá học của phản ứng magnesium (Mg) tác dụng với oxygen (O2) tạo thành magnesium oxide (MgO).

Trả lời:

Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng: Mg + O2 − − − → MgO.

Bước 2: So sánh số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm:

                             Mg + O2 − − − → MgO 

Số nguyên tử:        1        2                 1 1    

Bước 3 + 4: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố, viết phương trình hoá học:

                             2Mg + O2 → 2MgO.