Lập phương trình hoá học của phản ứng khi cho dung dịch sodium carbonate

Lập phương trình hoá học của phản ứng khi cho dung dịch sodium carbonate (Na2CO3) tác dụng với dung dịch calcium hydroxide (Ca(OH)2) tạo thành calcium carbonate (CaCO3) không tan (kết tủa) và sodium hydroxide (NaOH).

Trả lời:

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng:

Na2CO3 + Ca(OH)2 − − − → CaCO3↓ + NaOH

Bước 2: So sánh số nguyên tử/ nhóm nguyên tử của mỗi nguyên tố/ chất trước và sau phản ứng.

Na2CO3 + Ca(OH)2 − − − → CaCO3↓ + NaOH

Số nguyên tử/ nhóm nguyên tử: 2     1        1        2             1      1     1        1 

Bước 3: Cân bằng số nguyên tử/ nhóm nguyên tử:

Na2CO3 + Ca(OH)2 − − − → CaCO3↓ + 2NaOH

Số nguyên tử/ nhóm nguyên tử: 2        1        1        2             1      1     2        2 

Bước 4: Kiểm tra và viết phương trình hoá học:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH